Skip to content

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Ristek Oy
Teollisuustie 7
15540 Villähde

Syftet med för behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar endast personuppgifter som krävs för att utöva vår näringsverksamhet, sköta kundrelationer och för sakliga kommersiella ändamål. Vi behandlar personuppgifter även för att ombesörja dataskyddet för tjänsterna, produkterna och webbplatsen för att förbättra kvaliteten hos tjänsten och webbplatsen samt för att utveckla tjänsterna och produkterna.

Kunduppgifter som samlas in och datakällor

  • IP-adressen
  • URL-stigen på webbplatsen
  • Tidpunkten för besöket
  • Webbläsarens typ och version
  • Apparatens typ
  • Namn och e-postadres från kontaktformulär

Var får vi personuppgifterna?

Utgångspunkten är att vi får de uppgifter som behandlas enligt denna dataskyddsbeskrivning av de registrerade själva. Data som samlas in på webbplatsen sparas på servern i samband med besöket.

Kakor

Vi använder oss av kakor och liknande teknologi på vår webbplats. Kakor är små textfiler som sparas på din enhet för att samla in och spara nyttig information för att förbättra funktionerna och användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan även använda oss av kakor och liknande teknologi för statistiska ändamål, t.ex. för att skapa statistik över användningen av vår webbplats för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om hur användarna använder vår webbplats eller för att förbättra kundupplevelsen.

Du kan stänga av eller begränsa användningen av kakor eller radera kakorna i din webbläsare. Eftersom kakor gör det möjligt att använda vår webbplats kan begränsning av användningen av kakor påverka webbplatsens användbarhet. Läs mer: http://aboutcookies.org.

Utlämning av personuppgifter

Vi har en skyldighet att dela uppgifter till statliga instanser såsom myndigheter, skatteverket, integritetsskyddsmyndigheten eller till andra instanser som enligt lag kräver att ta del av dessa uppgifter.

Vi har en skyldighet att dela personuppgifter som Ristek Oy har samlat till utomstående instanser om det anses vara nödvändigt (i), krävs av lagen eller vid straff-eller dombeslut (ii); bedrägerier, pengatvätt, finansiering av terrorism eller personskydds relaterade eller tekniska problem, förebyggande eller andra handläggningar; eller (iii) i fall där man vill skydda Ristek Oy eller dess kunders äganderätter eller i övriga fall där det är nödvändigt enligt lag att säkerställa.

Vi kan dela personuppgifter om kunder till berättigade tjänsteleverantörer. De kontrakt som vi har med våra tjänsteleverantörer innehåller åtaganden där tjänsteleverantören antagas att begränsa användningen av personuppgifter och förväntas följa standarderna för denna integritetspolicy.

Vi kan dela personuppgifter till tredje parter utomstående från Ristek Oy:s organisation, i enighet med de ovan nämnda grunderna, då vi har den registrerades samtycke. Den registrerade har rätten att när som helst ta tillbaka sitt samtycke om att dela sina personuppgifter.

Överföring till land utanför EU/EES

Om Ristek Oy använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES säkerställer vi att behandlingen sker enligt ett skydd motsvarande det som gäller inom EU/EES, till exempel genom användning av EU:s standardavtal, Privacy Shield vad gäller USA eller annan motsvarande reglering.

Tid då uppgifterna bevaras

Vi bevarar personuppgifter endast så länge som lagstiftningen kräver eller så länge de behövs för ovan specificerade ändamål.

Datasäkerhet

Vi har vidtagit administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Våra säkerhetsåtgärder har planerats för att upprätthålla en tillbörlig nivå för att trygga uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Personuppgifter kan behandlas endast av de personer vilkas arbetsuppgifter motiverar det. Användningen av personuppgifter har skyddats med tillbörliga användarspecifika koder, lösenord och användarbehörigheter.

Den registrerades rättigheter

De registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, rätt att kräva rättelse av uppgifter, rätt att kräva radering av uppgifter, rätt att göra invändningar och rätt att begränsa behandlingen och rätt till dataportabilitet.

Om du vill utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna ber vi dig sända Ristek Oy följande uppgifter per post eller e-post: namn, adress, telefonnummer och en kopia av en giltig legitimation. Vi kan be om tilläggsuppgifter för att bevisa din identitet. Vi kan avslå begäran som upprepas oskäligt ofta, som är överdrivna eller som är uppenbart ogrundade.